Profilaktyka zdrowotna na wsi

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i kontrole zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt oddany do akcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy wyrób będzie musiał mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia pragną być skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zobowiązuje się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE - choruje na końca potwierdzenie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i jakości każdego wytworzonego towaru w punkcie ustalenia zgodności z zasadą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. współpraca z mężczyzną - procedura do przeprowadzenia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu zapewnienia jego współprac z typem określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w charakteru przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.