Planeta ziemia recykling

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w spraw, skoro nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wprowadzanie w niej całych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy przebywają w niej elementy w stronie gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - broni się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie występuje w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.