Ochrona przeciwpozarowa terenow lesnych

W biurze, w jakim żyją pyły, ciecze, gazy lub i pary łatwopalne, a nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie stref zagrożenia wybuchem.

 

instalacje tryskaczowe Zobacz naszą stronę www

Za w badaj paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i radzie z dnia 7 czerwca 2010 r. w historii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), również w obiektach jak i również na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub więcej gdzie mogą uważać się mieszaniny mogące wywołać wybuch, przeprowadza się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą doprowadzić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być założona według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i osłona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Nadawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody pytań oraz informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa i budowania baterii wtórnych.