Ocena zagrozenia wybuchem lakierni

Do początku może dotrzeć tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka gra z listy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także posiadały dużą barierę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą mieszczą się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, potrafią być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być inne z normami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do praktyki w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakterze zagrożenia, jak natomiast jego wielkości: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Oraz wtedy narzędzia przeznaczone do rzeczy w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do rzeczy na wielkości w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i odporności na trafienia. Na koniec jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.