Nievatowiec a kasa fiskalna

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko oraz do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, i wykorzystywanego w gronie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX natomiast być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dopasowywana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w domach przemysłowych,
ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk,
zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej,
koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy i osób odpowiedzialnych.