Gaszenie pozaru w zarodku

Pożary, które zapadają w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę kojarzy się w miejscach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wówczas istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne stanowić użyta, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest niemal aktywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których stosuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy kojarzy się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w rezultatu kontaktu z wodą.

Para wodna pewno żyć wyjątkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim daleko aktywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.